Uudistajat menestyvät

Sote-uudistuksen myötä muuttuu kaikkien alalla toimivien toimintaympäristö. Jo tänään asiakaspalvelun ja asiakaskokemuksen merkitys on korostunut. Tulevaisuudessa digitaalisilla palveluilla on entistä suurempi rooli palveluiden saatavuuden ja laadun parantamisessa. Kiristyvässä kilpailussa menestyvät palveluntuottajat, jotka kehittävät ja hyödyntävät uusia toimintatapoja.

kohti terveellisempää tulevaisuutta

Toimivien sote-palvelumarkkinoiden eteen on tehty aktiivista vaikuttamista reilusti yli kymmenen vuotta. Tavoitteena asiakkaiden ja palvelutuottajien tasavertaisuus markkinoilla – yhteistyö jatkuu edelleen. Kaikkien tavoite pitää olla lisääntyvä hyvinvointi, terveellisempi elämä ja nopea hoitoon pääsy silloin, kun sille on tarvetta.

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuutta uhkaaviksi haasteiksi on määritelty muun muassa väestön ikärakenteen muutoksesta aiheutuva huoltosuhteen nopea heikkeneminen ja tätä myötä hoidon ja hoivan kasvava kysyntä. Tulevaisuuden haasteena on se, kuinka voimme turvata saavuttamamme hyvinvointitason tai jopa parantaa sitä vaarantamatta samalla kohtuuttomasti julkisen talouden tasapainoa.

Kiristyvässä kilpailussa menestyvät palveluntuottajat, jotka kehittävät ja hyödyntävät uusia toimintatapoja.

soten tavoitteet saavutettavissa

Sote-uudistuksen pitkään jatkuneen valmistelun aikana keskeisiä tavoitteita on ollut palveluiden saatavuuden parantaminen erityisesti peruspalveluissa, eriarvoisuuden vähentäminen ja tätä myötä terveyserojen kaventaminen sekä kustannusten arvioidun kasvukäyrän taittaminen.

Näiden kolmen tavoitteen saavuttaminen yhtä aikaa edellyttää merkittävää tuottavuuden parantamista koko sote-palvelujärjestelmässä. Samalla käytettävissä olevalla rahamäärällä on saatava enemmän vaikuttavuutta.

Peruspalveluiden saatavuus paranee sekä hoidon ja hoivan piiriin pääseminen nopeutuu, kun otetaan laajasti käyttöön kaikki käytettävissä olevat resurssit − myös yksityisen sektorin palvelutuotanto ja osaaminen. Sama koskee myös muita sote-palveluita.

Julkisen sektorin järjestämisvastuulla olevien ja pääosin rahoittamien sote-palveluiden piiriin pääsee jatkossakin nimellisellä asiakasmaksulla, uudessa palvelujärjestelmässä myös yksityiselle palveluntuottajalle.

Tuottavuuden parantamiseksi on olemassa lukuisia keinoja uusien toimintamallien käyttöönotosta digitalisaation hyödyntämiseen sekä byrokratian vähentämisestä rahoitusjärjestelmän yksinkertaistamiseen. Näiden keinojen yleistymiseen tarvitaan rakenteellinen uudistus ja oikean suuntaisia kannusteita.

valinnanvapaus on hyvä kannustin

Hallituksen esittämässä sote-mallissa syntyy oikeansuuntaisia kannusteita uusien toimintamallien ja teknologioiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Yksi keskeisimmistä kannusteista on palveluntuottajien välisen avoimen ja reilun kilpailun lisääminen kansalaisten valinnanvapautta parantamalla.

Jotta tuottajien välinen kilpailu toimisi, pitää julkisen sektorin järjestämisvastuu eriyttää palvelutuotannosta. Samalla järjestämisvastuussa olevan organisaation asemaa ja osaamista tulee vahvistaa. Hallituksen sote-esityksessä tämä järjestämisvastuu siirretään kunnista ja kuntayhtymistä 18 maakunnalle, jotka ovat huomattavasti vahvempia kuin nykyiset kunnat ja kuntayhtymät.

Apua muutosten voittamiseen

Sote-ympäristö on monimutkainen kokonaisuus, jossa toimintaan ja sitä tukevaan teknologiaan liittyvien muutosten läpivienti on vaativaa. Hyvinvointialan kehittämiseen erikoistuneen konsulttiyritys Salivirta & Partnersin yksitoistavuotisen kokemuksen perusteella keskeiset haasteet liittyvät kolmeen kokonaisuuteen.

Miten uudistetaan toimintaa rohkeasti ja vaikuttavasti? Miten sovitetaan yhteen palvelut, tieto ja tekniikka – puhutaan yhteentoimivuudesta? Miten löydetään ja otetaan käyttöön kutakin tarvetta parhaiten tukevat teknologiaratkaisut?

– Olemme Suomen suurin riippumaton hyvinvointitoimialan digikehittämisen konsulttiyritys. Emme myy omia toteutuksia, vaan pyrimme aidosti löytämään asiakkaalle soveltuvimmat ratkaisut. Tyypillinen asiakas on sote-palveluntuottaja tai järjestelmätoimittaja, joka tahtoo uudistua muttei oikein tiedä miten, kertoo myyntijohtaja Kimmo Kääriä.